MemoGIS Praha

Historický geografický informační systém MemoGIS promítá na mapu Prahy data o více než 30 000 obětech holokaustu, místech pronásledování a interakci se zužujícím se veřejným prostorem i jeho ostatními obyvateli. MemoGIS je vytvořen jako mobilní webová aplikace, která uživatelům umožňuje téma zkoumat nejen z domácího či školního počítače, ale také přímo v prostoru města prostřednictvím mobilních zařízení.

Vstoupit do aplikace MemoGIS Praha...

Jaká data MemoGIS obsahuje?

Aplikace zobrazuje data více než 30 000 obětí holokaustu, 1 700 případů porušování protižidovských předpisů a nařízení a 200 bodů zájmu.

Data týkající se obětí holokaustu pocházejí z Databáze obětí spravované Institutem Terezínské iniciativy. Díky jeho rozsáhlému digitálnímu archivu, který obsahuje mimo jiné digitalizáty vybraných dokumentů z fondu Policejní ředitelství Praha, se dále podařilo zpracovat a v rámci MemoGIS zpřístupnit údaje o více než 1 700 konkrétních případů porušování protižidovských předpisů a nařízení. MemoGIS je dále obohacen o tzv. body zájmu, tj. místa související s každodenním životem židovských obyvatel Prahy a později také místa přímo související s jejich perzekucí.

MemoGIS využívá metody geografického informačního systému, technologie vyvinuté pro zobrazení informací přesně umístitelných na mapě prostřednictvím koordinátů. Badatelé věnující se GIS i ti, kteří zkoumají geografie holokaustu, poukazují na to, že tato původně vojenská technologie má svá omezení v tom, že komplexní skutečnost překládá do jednoduchých dat zobrazitelých na mapě. Nejistota či dvojznačnost nebo subjektivní vnímání místa a prostoru tak zůstávají stranou. MemoGIS proto nerezprezentuje celek zkušenosti židovských obětí holokaustu a dalších obyvatel Prahy. Je ale podnětem pro to, abychom nově promysleli prostor, v němž se běžně pohybujeme a v němž vylučování ze společnosti začínalo.

Jednotlivé typy dat jsou soustředěny do tzv. vrstev, mezi nimiž může uživatel aplikace libovolně přepínat nebo vytvářet jejich kombinace:

Počet Židů v pražských čtvrtích

Vrstva zobrazuje souhrnnou informaci o počtu židovských obyvatel v jednotlivých pražských čtvrtích dle počtu Židů registrovaných k říjnu 1941 k pobytu v Praze. Zobrazení vrstvy je vázáno na měřítko mapy, zobrazuje se pouze do hodnoty 1:15001.

Vrstva je zpracována na základě informací pocházejících z Databáze obětí spravované Institutem Terezínské iniciativy.

Incidenty v prostoru města Prahy:

Vrstva incidentů zobrazuje případy porušování protižidovských předpisů a nařízení.

Již od zřízení protektorátu byly osoby považované za Židy podrobeny množství zákazů a nařízení, jejichž cílem bylo výrazné omezení jejich osobní svobody a izolace od nežidovského obyvatelstva, vedoucí k jejich postupné segregaci. Vyhlášky, nařízení a zákazy, které vstupovaly v platnost v letech 1939-1943, omezovaly jejich osobní a životní prostor, volný pohyb, a také jejich přístup ke zdrojům a k informacím. Židé nesměli bez povolení opouštět místa, kde byli přihlášeni k pobytu, stále více zakázaných zón se objevovalo ve veřejných prostorech měst - nesměli navštěvovat většinu parků, veřejných zahrad, lesů a relaxačních míst, byli omezeni v nákupních a úředních hodinách, nesměli procházet určitými ulicemi a zdržovat se v blízkosti některých budov, nesměli opouštět svá bydliště po osmé hodině večerní, bylo jim zapovězeno navštěvovat kavárny, restaurace, biografy, divadla, koncerty, knihovny, veřejné plovárny.

Údaje byly v rámci projektu MemoGIS Praha vyexcerpovány z digitalizovaných dokumentů pražské policie. Jde například o informace o nedodržování prostorových zákazů, o občanských průkazech neoznačených písmenem "J" (Jude), apod. Záznamy o jednotlivých “incidentech” odkazují na originální dokumenty přístupné na serveru www.holocaust.cz, kde lze najít další podrobnosti.

Body zájmu

Vrstva zobrazuje informace o více než 200 bodů zájmu, tedy míst souvisejících s každodenním životem židovských obyvatel Prahy i místa přímo související s jejich perzekucí.

Bydliště Židů v Praze v době okupace

Vrstva zobrazuje informace o počtu židovských obyvatel v konkrétních domech. Informace o bydlišti zpravidla pochází z registrace Židů v protektorátu, která byla zahájena na podzim 1941. V mnoha případech proto zachycují židovské obyvatele již po nuceném přestěhování do jiné čtvrti nebo sestěhování do společných bytů. Zobrazení vrstvy je vázáno na měřítko mapy, zobrazuje se od hodnoty 1:15000 a níže.

Oběti holokaustu z Prahy

Vrstva bez grafické reprezentace v mapě, přináší textovou informaci o obětech holokaustu žijících v jednotlivých domech, včetně odkazu do Databáze obětí na portálu holocaust.cz.

Historická mapa Prahy

Specifická vrstva umožňující jako pozadí zobrazit dobovou mapu Prahy.

Orientační plán hlavního města Prahy s okolím z roku 1938 zpracovala do digitální podoby Městská knihovna v Praze. Včetně rejstříků je zpřístupněn na http://web2.mlp.cz/mapa1938/klad.php. Mapa je použita se svolením Městské knihovny a byla v rámci přípravy MemoGISu georeferencována.

Zobrazení historické mapy může aplikaci v některých zařízeních zpomalovat. Pokud máte se zobrazením problémy, můžete přepnout na verzi aplikace bez historické mapy.

Práce s aplikací MemoGIS

Zobrazení vrstev mapy

Jednotlivé typy dat jsou soustředěny do tzv. vrstev, mezi nimiž může uživatel aplikace libovolně přepínat. Možnost zvolit zobrazené vrstvy se nachází v hlavním menu v pravém horním rohu obrazovky.

Přiblížení a oddálení mapy

Tlačítka přiblížení a oddálení mapy se nachází v pravém dolním rohu obrazovky. Přítomna jsou pouze při studiu aplikace na počítači – při práci s mobilními zařízeními je přiblížení a oddálení obrazovky ovládáno gesty.

Služba určování polohy

Zapnutí a vypnutí služby určování polohy je ovládáno pomocí tlačítka v pravém dolním rohu obrazovky. Aktivování tlačítka umožní na mapě zobrazit, kde se aktuálně nacházíte. Tlačítko určování polohy má tři režimy, které se přepínají jeho stisknutím: vypnuto, zapnuto – uživatel může dále libovolně procházet mapu, zapnuto a zacentrováno na polohu uživatele.

Kredit

Projekt Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace (idenifikátor TL01000366) byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci veřejné soutěže ÉTA 1.

Aplikaci MemoGIS vytvořil Masarykův ústav a archiv AV ČR ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Multikulturním centrem Praha.

Našli jste chybu?

Pokud jste při práci s aplikací narazili na technický problém či chybu v zobrazovaných datech, využijte prosím formulář pro hlášení chyb.